Brugerbetingelser

BRUGER- OG HANDELSBETINGELSER

Generelt

 1. Agmondo ApS (”Agmondo” eller ”vi”) tilbyder en online business to business-service (” Agmondo’s hjemmeside”), hvor erhvervsdrivende landmænd kan foretage online indkøb i erhvervsøjemed. Når indkøb foretages via Agmondo’s hjemmeside accepterer du, at disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelser”) finder anvendelse, samt at du er erhvervskunde.

Bestilling, priser og betaling

 1. Agmondo er ikke forpligtede til at acceptere ordrer og forbeholder sig ret til at annullere eller afvise en ordre, herunder men ikke begrænset til årsagerne oplistet i pkt. 15. Der er først indgået en bindende aftale med Agmondo, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra Agmondo.
 2. Prisen for varerne følger Agmondo’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Agmondo bekræfter ordren. Annoncerede priser er angivet uden moms og levering, medmindre andet specifikt fremgår. Der tages forbehold for prisændringer.
 3. Betaling kan ske via bankoverførsel, Leverandørservice samt med de på hjemmesiden angivne kredit- og betalingskort. Betaling kan ikke ske kontant.
 4. For varer, der købes på kredit, skal betaling ske på forfaldsdatoen som angivet i fakturaen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Alle udstående fakturaer vil automatisk betragtes som forfaldne, såfremt der sker betalingsmisligholdelse med en enkelt faktura. Agmondo er berettiget til at videregive kundekreditoplysninger til relevante kreditoplysningsbureauer. Agmondo forbeholder sig ligeledes retten til at anmode om en kreditvurdering hos et relevant kreditoplysningsbureau, såfremt der anmodes om kredit, samt til at validere oplysninger om leveringsadresse, kreditkortindehaver mv.
 5. Efter forfald forrentes Agmondo’s krav med 2 % pr. måned. Køberen kan ikke modregne i Agmondo’s betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke køberen fra betaling ved forfald.

Levering

 1. Varerne leveres den dato, der er angivet i ordrebekræftelsen. Agmondo har dog ret til at levere før det anførte tidspunkt, medmindre andet er aftalt.
 2. Standardlevering sker til den i ordren angivne adresse. Særlige leveringsbehov kan aftales særskilt mod merbetaling
 3. Leveringen sker efter DAP Incoterms 2010
 4. En forsinkelse betragtes som væsentlig, såfremt den overstiger 5 dage fra det aftalte leveringstidspunkt, og køberen er herefter berettiget til at ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen. Køberen har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti

 1. Når Agmondo har udstedt en ordrebekræftelse og varerne er blevet afsendt, kan ordren ikke ændres eller annulleres, medmindre dette er godkendt skriftligt af Agmondo.
 2. Agmondo tilbyder 14 dages fortrydelsesret fra levering, forudsat at varen tilbageleveres ubrugt og er i original, uåbnet emballage. Omkostninger til tilbageforsendelse skal afholdes af køber og er Agmondo uvedkommende.
 3. Køber skal undersøge alle varer ved leveringen. Hvis der opdages en fejl eller mangel, som ønskes påberåbt, skal den straks meddeles skriftligt til Agmondo. Hvis en fejl eller mangel, som er opdaget eller burde have været opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Agmondo, kan den ikke senere gøres gældende.
 4. Agmondo forbeholder sig retten til selv at vurdere og afgøre, hvordan en fejl eller mangel skal afhjælpes
 5. Agmondo har ret til at annullere udestående ordrer på varer eller standse leveringen med omgående virkning i tilfælde hvor (ikke udtømmende oplistning):
  1. Et forfaldent beløb i henhold til en faktura ikke betales rettidigt;
  2. Der afgives urigtige eller vildledende oplysninger over for Agmondo;
  3. Køber er insolvent;
  4. Køber væsentlig har misligholdt købsaftalen;
  5. Hvor en købspris åbenlyst er fejlagtigt angivet;
  6. Købet er foretaget af en konkurrerende virksomhed.
 6. Såfremt en vare er omfattet af en fabriksgaranti kan denne alene gøres gældende mod udstederen af denne garanti og ikke mod Agmondo.
 7. For varer købt gennem Agmondo udløber reklamationsretten efter 1 år.
 8. Agmondo sælger kun varer, der er fremstillet til erhvervsmæssig brug. Anvendes en vare, der er fremstillet til erhvervsmæssig brug på en måde eller i et omfang, der ikke kan betragtes som sædvanlig for erhvervsmæssig brug, bortfalder reklamationsretten.

Ansvar

 1. Agmondo fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder eller omdømme.
 2. Agmondo samlede ansvar begrænses i enhver henseende til maksimalt at udgøre værdien af de bestilte varer.
 3. Agmondo er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede varer, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal skadesløsholde Agmondo, i det omfang Agmondo måtte ifalde produktansvar herudover.
 4. Agmondo er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Agmondo’s kontrol, og som Agmondo ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Gaver

 1. Agmondo tilbyder fra tid til anden sine kunder gratis reklamegaver. Vi beder jer venligst give os besked, hvis I ikke ønsker at modtage disse.

Underleverandører

 1. Agmondo anvender underleverandører til at opfylde sine forpligtelser. Agmondo vedbliver dog at være ansvarlige i henhold til købsaftalen med mindre andet specifikt aftales.

Ændringer

 1. Agmondo forbeholder sig ret til løbende at ændre i Handelsbetingelserne. Den seneste version af Betingelserne er dog altid tilgængelig på https://agmondo.com/terms

Lovvalg og værneting

 1. Disse Betingelser samt købsaftalen der indgås i henhold hertil, er underlagt dansk ret, og Københavns Byret skal være værneting for alle sager (uanset om en sag er baseret på rettigheder og forpligtelser i eller uden for kontrakt).

Kontakt info

 1. Agmondo ApS (CVR no .: 40159533), Agern Alle 24, 2970 Hørsholm, Denmark. Telefonnummer 61669229.
Scroll til toppen